ĐỜI THỨ I CON CÁI GIỚI
 Phạm Nhữ Thành  Nam
 Thủy tổ đời II  Nam